Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Doe de Omroep PIM kieswijzer-op-maat voor de gemeente Waterland

Stelling 1 / 39

De gemeente moet inzetten op volledig aardgasvrij in 2050

Stelling 2 / 39

De kernraden moeten meer te zeggen krijgen en een eigen budget om te besteden

Stelling 3 / 39

De historische kernen moeten autoluw worden gemaakt

Stelling 4 / 39

In de historische kernen moet het zwaar verkeer worden geweerd

Stelling 5 / 39

In alle kernen moet de snelheid binnen de bebouwde kom naar maximaal 30km per uur en in de historische kernen naar 15km per uur

Stelling 6 / 39

In de historische kernen moet parkeren alleen mogelijk zijn voor bewoners/aangemeld bezoek en er moet betaald parkeren worden ingevoerd buiten de historische kernen voor niet bewoners

Stelling 7 / 39

De overlast van bezorgdiensten moet worden aangepakt

Stelling 8 / 39

De gemeente moet het afsteken van vuurwerk verbieden

Stelling 9 / 39

Bij het realiseren van een nieuwe sporthal moet dit niet op het Marijkeveld gebeuren

Stelling 10 / 39

De nieuwe sporthal moet zich beperken tot sportfaciliteiten en geen evenementenhal worden

Stelling 11 / 39

Het Hemmeland is uitermate geschikt voor grote evenementen en de bouw van een hotel

Stelling 12 / 39

Er moet meer geïnvesteerd worden in zorg dan er landelijk geld beschikbaar is

Stelling 13 / 39

De 4 bestaande bibliotheeklocaties moeten blijven ook als dit meer geld kost

Stelling 14 / 39

De gemeente moet meer geld steken in activiteiten voor jongeren

Stelling 15 / 39

Er moet meer geld geïnvesteerd worden in sport en cultuur en daarvoor mogen de belastingen omhoog

Stelling 16 / 39

De onroerende zaak belasting (OZB) mag alleen verhoogd worden met inflatie

Stelling 17 / 39

In Waterland moeten meer gemeentelijke handhavers (boa's) worden aangesteld

Stelling 18 / 39

Om de veiligheid te bevorderen moet in Waterland meer cameratoezicht komen

Stelling 19 / 39

De inwoners van Waterland moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum

Stelling 20 / 39

De gemeente moet een inloopspreekuur houden voor burgers om zonder afspraak langs te kunnen komen

Stelling 21 / 39

De gemeente heeft er goed aangedaan om niet te fuseren

Stelling 22 / 39

De gemeente moet meer doen aan het energieneutraal maken dan de Rijksoverheid voorschrijft

Stelling 23 / 39

De gemeente moet zonneparken op weilanden toestaan

Stelling 24 / 39

De gemeente Waterland moet meewerken aan de plaatsing van windmolens

Stelling 25 / 39

De gemeente moet stimuleren om meer landbouwgrond naar natuur om te zetten

Stelling 26 / 39

De gemeente moet weilanden vernatten om het stikstofprobleem aan te pakken

Stelling 27 / 39

In belang van natuur moeten landbouw- en veeteeltbedrijven kunnen worden onteigend

Stelling 28 / 39

De gemeente moet overstappen op een systeem waarbij afval achteraf gescheiden wordt, zodat inwoners dat niet meer zelf hoeven te doen

Stelling 29 / 39

De gemeente moet afvalstoffenheffing berekenen op basis van hoeveelheid afval i.p.v. een vast tarief

Stelling 30 / 39

Er moet een eigen milieustraat komen in Waterland

Stelling 31 / 39

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van het openbaar groen

Stelling 32 / 39

In de volgende 4 jaar moeten er nieuwe locaties aangewezen worden voor circa 1000 extra woningen

Stelling 33 / 39

De gemeente moet grootschalige nieuwbouw van woningen buiten de bebouwde kom toestaan

Stelling 34 / 39

Bij woningbouw mag de maximale hoogte niet hoger dan 4 verdiepingen zijn

Stelling 35 / 39

De gemeente moet braakliggende grond gebruiken voor tijdelijke, flexibele woningbouw

Stelling 36 / 39

Bij gronduitgifte voor nieuwbouw moet de gemeente altijd zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding opnemen

Stelling 37 / 39

De gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang geven bij een sociale huurwoning

Stelling 38 / 39

Waterland moet strakkere regels hebben voor woningen die ingezet worden voor Airbnb

Stelling 39 / 39

De welstandsregels moeten worden versoepeld om sneller en meer te kunnen bouwen

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.