Fietswijzer Fryslân Statenverkiezingen 2023

De politieke partijen hebben zich uitgesproken over 10 stellingen fietsbeleid in de provincie Fryslân. Welke partij komt het dichtst bij jouw mening? Vul hiervoor de fietswijzer in.

Stelling 1 / 10

Op grote busstations en alle treinstations moeten bewaakte en gratis fietsenstallingen komen. De provincie moet dergelijke hubs ontwikkelen en financieren.

Stations waar je ook je (elektrische) fiets veilig en gratis kunt stallen maakt het aantrekkelijker om de eerste kilometers naar een bus- of treinstation te fietsen, voordat de reis voort wordt gezet met de bus en/of trein. Extra faciliteiten zoals een deelfietsverhuur of fietsenmaker kunnen dit nog interessanter maken. OV is in combinatie met de fiets een ijzersterke modaliteit en een goed alternatief voor de (tweede) auto. 

Stelling 2 / 10

Er moeten buiten de bebouwde kom langs 60 en 80 km wegen meer vrijliggende fietspaden worden aangelegd.

Buiten de bebouwde kom moeten fietsers nog vaak de weg delen met automobilisten. Dat levert een gevoel van verkeersonveiligheid op. Zeker wanneer er ook bussen, trekkers en vrachtauto's gebruik maken van de weg. Fietsers rijden liever veilig en prettig op een eigen fietspad. De provincie stelt hiervoor budget beschikbaar voor co-financiering met gemeenten.

Stelling 3 / 10

Ieder kind moet een passende fiets hebben.

Vervoersarmoede leidt ertoe dat lang niet ieder kind een fiets heeft. En daardoor ook niet leert fietsen of zelfstandig naar school, hobby of vrienden kan. Nu meedoen is later meetellen. De provincie moet hier een prioriteit van maken en zorgen dat ieder kind een passende fiets heeft.

Stelling 4 / 10

Er moeten nieuwe recreatieve fiets- en wandelpaden worden aangelegd.

Fietsen en wandelen is behalve gezond ook erg goed voor de lokale behoefte aan recreatie en toerisme en daarmee ook voor de economie. Zo kunnen bijv. oude tram- en spoorwegen tracés in het landschap terugkeren als fiets- en wandelpad. Het project versterking Friese IJsselmeerkust heeft via een digitale ideeënkaart veel mogelijke fiets- en wandelpaden ingetekend om de verborgen cultuurhistorische schatten te ontsluiten. De provincie moet een voortrekker zijn in de realisatie hiervan.

Stelling 5 / 10

De voetganger en fietser moeten op 1 staan bij nieuwe ontwikkelingen.

Bij nieuw- of verbouw van woningen is het goed om uit te gaan van het STOMP-principe. Dat betekent dat je eerst de Stappers (voetgangers) moet faciliteren voor looproutes van en naar voorzieningen, vervolgens de Trappers (fietsers), dan het Ov, dan Mobility as a service (deelmobiliteit) en tenslotte de Personenauto. Nu gebeurt dit vaak omgekeerd en krijgt de (privé) auto de meeste ruimte.

Stelling 6 / 10

Fryslân moet fors investeren om oversteken over provinciale wegen veiliger te maken.

De provincie is in eerste instantie verantwoordelijk voor de provinciale wegen. Op veel oversteken bij kruispunten zijn er geen snelheid remmende maatregelen getroffen voor het verkeer. Deze maatregelen zorgen voor een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers. Dat kan volgens Duurzaam Veilig door de snelheid ter hoogte van een gelijkvloerse kruising terug te brengen naar 30 km per uur bijv. d.m.v. een rotonde/ovonde, het plaatsen van een stoplicht of een ongelijkvloerse kruising. Dit vereist flinke investeringen vanuit de provincie.

Stelling 7 / 10

De ruimtelijke ordening moet inzetten op compact bouwen.

Een compacte stad is een stad/kern waar wonen, werken en voorzieningen in de buurt zijn en zich op een loop- of fietsafstand korter dan 1 kwartier bevinden. Hier is autogebruik minder noodzakelijk. Zo kan ruimtelijke ordening van de provincie een belangrijke rol spelen in het stimuleren van fietsen en lopen.

Stelling 8 / 10

Fietsers moeten voorrang krijgen op alle rotondes in de bebouwde kom.

De landelijke richtlijn voor wegbeheerders (CROW) schrijft voor dat fietsers op rotondes in de bebouwde kom voorrang moeten krijgen. De provincie Fryslân moet gemeenten stimuleren om fietsers voorrang te geven op rotondes, net als een aantal gemeenten in Fryslân, zoals Leeuwarden en Smallingerland, die de richtlijn al wel volgen.

Stelling 9 / 10

In (nieuwe) woonwijken moet worden ingezet op een lage auto parkeernorm en de auto op afstand van de voordeur.

Een auto parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn in bijvoorbeeld een woonwijk. De auto op afstand van de voordeur houdt in dat je auto niet per se voor de deur staat, maar bijvoorbeeld op een centrale parkeerplaats in je eigen wijk. Door een lage auto parkeernorm en de auto op afstand van de voordeur stimuleer je meer gebruik van de fiets en minder autobezit.

Stelling 10 / 10

De opcenten mogen omhoog om investeringen in fietspaden of fietsveiligheid mogelijk te maken.

Veel discussie gaat over de kosten. De provincie heeft via de inkomsten van de opcenten (belasting voor het autobezit) een eigen financieringsmogelijkheid. Een verhoging maakt fietsen aantrekkelijker. Tegelijkertijd is het een mogelijkheid om extra benodigde investeringen voor fietsbeleid mogelijk te maken.

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.